ANBI instelling

Stichting Ad Fontes is een ANBI geregistreede stichting.
Dat wil zeggen een algemeen nut beogende instelling.
Hierbij is het verplicht van af Januari 2014 onderstaande gegevens te vermelden op de site.

De naam van de instelling:
Stichting Ad Fontes (terug naar de Bron n.a.v. Psalm 36: 10)

Het post en bezoekadres van de instelling:
Westeinde 394
7671 CP Vriezenveen

Een duidelijke beschrijving van de doelstelling:
De stichting Ad Fontes verleent pastorale hulp en stelt zich ten doel om mensen die de levensdraad kwijt zijn weer in harmonie te brengen met God, zichzelf en hun naaste omgeving.

De hoofdlijnen van het beleidsplan:
Pastorale werkers:
Om het doel van Stichting Ad Fontes te kunnen verwezenlijken worden pastorale hulpverleners in dienst genomen.
Deze hulpverleners krijgen de mogelijkheid tot intervisie en bijscholing. Ervaring en inzichten worden gedeeld met mensen die zich bezighouden met soortgelijk werk, teneinde elkaar op te bouwen.

Het bestuur:
Minimaal vier keer per jaar komt het bestuur van Stichting Ad Fontes samen om te vergaderen.
Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden.
De notulen van de vergaderingen worden schriftelijk vast gelegd door de secretaris.
De penningmeester is verantwoordelijk voor financiële gang van zaken.
De voorzitter treedt als vertegenwoordiger naar buiten en zit de vergaderingen voor.

De functie en de namen van de bestuurders:
Voorzitter: Dhr. T. Prijs
Penningmeester: Mw. I. Zandbergen
Secretaris: Mw. R. Goosselink
Bestuurslid algemeen: Dhr. G. Berkhof

Het beloningsbeleid:
De hulpverleners krijgen “indien mogelijk” onkostenvergoedingen voor de gemaakte kosten en daarnaast een vrijwilligersbijdrage onder de geldende belastingnorm.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Mensen met een hulpvraag worden begeleid door middel van pastorale gesprekken. Afhankelijk van de hulpvraag worden de hoeveelheid gesprekken en de frequentie daarvan ingepland, verschillend van één maal per week tot één maal per maand.
Daarbij is nazorg voor langere periode mogelijk.

Financiële verantwoording over:
2016
Inkomsten door middel van giften en donaties € 5.503,94
Uitgaven onkostenvergoedingen en vrijwilligersbijdragen € 4.925,68
2017
Inkomsten door middel van giften en donaties € 5.599,20
Uitgaven onkostenvergoedingen en vrijwilligersbijdragen € 5.822,45

2018

Inkomsten doormiddel van giften en donaties  € 5.395, 94

Uitgaven aan onkostenvergoedingen en vrijwilligersbijdragen € 4.391,39