Nieuwsbrief Mei 2022

De Uitnodiging: Matteüs11:28 Komt naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent en Ik zal u rust geven. 29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig…

Read More