Nieuwsbrief Mei 2022

De Uitnodiging: Matteüs11:28 Komt naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent en Ik zal u rust geven. 29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;

Geweldige woorden van Jezus die gaan over troost en rust, maar juist in deze tijd van onrust en spanningen door alles wat er via onze oren en ogen binnenkomt.
Is er dan rust te vinden?
En dan de lichamelijke en emotionele pijnen waar velen mee worstelen, ziekte, rouw, het menselijke lijden op veel gebieden.
Is er dan rust te vinden?
En  dan komen deze woorden, deze uitnodiging.
Mattheus 11 begint met de twijfel van Johannes de Doper, zijn vraag aan Jezus “bent U het die komen zou…” Het is alsof hij denkt: ik zit ernaast, door twijfel, angst en onzekerheid. Toch spreekt Jezus in de volgende verzen positief over deze twijfelende Johannes, nee hij wordt niet afgerekend op zijn twijfel. Dat mag ook voor ons een bemoediging zijn. Daarna zegt Jezus In vers 25 dat het voor wijze en verstandige mensen een verborgen iets is maar aan eenvoudige, aan kinderen is het geopenbaard.

Met de vermoeidheid, zorg en zonde tot Hem te komen, daar is dus een kinderlijk geloof voor nodig. Niet een kinderachtig geloof, maar zoals een kind vertrouwd, leert, luistert en groeit…… dat is wat nodig is.

Dan is “rust” het resultaat er staat niet, dat alles dan opgelost is nee er staat dat wij dan Zijn juk op ons zullen nemen. Zijn juk dat zacht is zacht, vol liefde. Hij is zachtmoedig en nederig van hart. Dan zal er “rust” zijn voor onze ziel.

Wat kan menselijke wijsheid/verstand of drukte en al die andere dingen in de weg staan, zowel goede als slechte. Het goede dan zijn we te druk, het slechte o, ik ben niet goed genoeg. Wanneer iemand betrapt wordt op verkeerde dingen of er voor uitkomt dan is er in de wereld de reactie van veroordeling en afwijzing. Hoe bizar en uitzichtloos is dat er volgt ontslag, afwijzing en of veroordeling.
En wanneer wij eerlijk in de spiegel kijken of “de hand in eigen boezem steken” dan zien wij dat we net zo zijn als die ander die betrapt werd of het zelf verteld. Dan volgt die veroordeling. En terecht want kwaad moet gestraft worden.

Daarom is die uitnodiging van Matteüs11:28 Komt naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent en Ik zal u rust geven. 29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;
eigenlijk zo onvoorstelbaar heftig, ook zelfs bizar. 

Maar die grote genade dat Hij; die deze uitnodiging aan ons geeft, ook Zelf voorziet in het offer de vergeving en reiniging die wij ontvangen. Wanneer wij aanvaarden door het kinderlijk geloof (vertrouwen) dat Jezus zelf de enige zonder zonde, onze zonde op zich heeft genomen; opdat wij door Hem tot Hem mogen komen, ja met alles, geen zonde te groot om niet tot hem te gaan en gebruik te maken van deze uitnodiging.

Om die Rust van Hem te ontvangen. En te leven in vrijheid !

Pastoraat:

De reden dat we door kunnen gaan met het pastorale werk is toch de bemoediging van het hier bovenstaande gedeelte. Mattheus 11 is een prachtig voorbeeld hoe mensen tot genezing en of vergeving kunnen komen door de Bijbel toe te passen. Door te geloven en te vertrouwen dat deze woorden “waar zijn” en door alle situaties heen kunnen werken. Deze uitnodiging brengt tot vernieuwing.

Het is een voorrecht om mensen te begeleiden met Gods Woord en Zijn liefde, dat geeft kracht, vergeving en heling. In al de verschillende situaties of vragen die er zijn over b.v. rouw,
angst,
onzekerheid,
toekomst,
alleen staan,
ziekte,
opvoeding,
huwelijk,
omgaan met financiën,
eenzaamheid,
identiteit,
twijfel etc.
Door tot ontdekking, herkenning en
erkenning te komen,
geeft dat ruimte voor nieuwe inzichten
en zijn er veranderingen mogelijk.
Dan kan er groei en herstel komen.
Een leven in rust en tot ere van God.

Dankbaar zijn wij voor jullie gebed en steun, dat doet ons goed.

Met hartelijke groeten en een kleurrijke zomer toegewenst,

van Gerrit en Gerrie Berkhof.

Wenst u de nieuwsbrief niet meer te ontvangen, kan u dat mailen naar
info.vriezenveen@ad-fontes.nl