Nieuwsbrief van December 2022

Nieuwsbrief December 2022

Verleden, Heden en Toekomst

Verleden                                                                                  

Met grote dankbaarheid mogen wij terugzien op 25 jaar Stichting Ad Fontes! Hoe bijzonder, het is als de dag van gisteren. Op 20 november 1997 ging het bestuur naar de notaris om de akte voor Stichting Ad Fontes te ondertekenen. Waar blijft de tijd!

Heel bijzonder hoe groot de gevolgen hiervan zijn geweest en nog. Dat mogen we nu ook nog  dagelijks ervaren. De eerste jaren de gesprekken en daarnaast de tijdelijke inwoning van mensen die dat toen nodig hadden, daar kijken we naar terug als bijzonder. Nee, dat was niet alleen mooi en gemakkelijk. Naast de voorspoed kennen we ook zeker tranen en teleurstellingen, maar in en door alles gaf God Zijn rijke zegen. Nu in deze periode mogen we nog steeds pastorale gesprekken hebben en voor langere termijn gaat het verder als coaching.

Heel dankbaar zijn we voor de bestuursleden, allen die in het verleden en nu van het bestuur deel uit maakten en maken en daarnaast ook de raadgevers die er in stilte waren en zijn.  

Ook dankbaar zijn we hoe de gezamenlijke kerken het Manna-project hebben overgenomen en hoe dat tot een zelfstandige Stichting is geworden. Heel gaaf !

De zegen en ondersteuning die wij mogen ervaren door het CPC uit Amerongen. De lessen en intervisie zijn prachtige middelen om te leren en bemoedigd te worden.

Dwars door alles heen waren er de vrijwilligers, ieder met zijn of haar gaven. Zo belangrijk, net op die momenten zo nodig, soms voor de confidenten en regelmatig ook voor ons om even te ondersteunen daar waar dat nodig was. De aanwezigheid, dat kopje koffie en al die plakjes koek, pannen met soep e.d. of er even voor ons te zijn. En de wekelijkse hulp om ons huis leefbaar en schoon te houden. Zonder deze ondersteuning hadden wij het niet kunnen doen! Voor alles wat er gedaan is en wordt. Dank, dank jullie allemaal!

Psalm 36:10: Want bij U is de Bron van Leven  

Boven alles willen we onze dank uitspreken naar onze God, die dit alles mogelijk heeft gemaakt. Ons bewaard heeft en voorzien in alles wat nodig was voor de confidenten en voor ons. Die Bron, Zijn Woord Psalm 36:10a “Want bij U is de bron van het leven”, dat stond en staat centraal. Johannes 15 zegt: “Zonder Mij kan je niets doen.”
En Romeinen 8: “In Hem zijn we meer dan overwinnaars!”

Afgelopen vrijdag werden wij door onze kinderen verrast met een etentje bij één van hen thuis om stil te staan bij het 25-jarig jubileum van Stichting Ad Fontes. We kregen een prachtige fontein. Een heel toepasselijk cadeau! Via deze weg willen we hen bedanken voor de bijzondere avond.

Heden

Het jaar 2022 was een bijzonder jaar, waarin zoveel verschillende gebeurtenissen op ons afkomen dat het onrust en ook zorg voor de toekomst brengt. Het zijn de geestelijke dingen van: kunnen wij nog voor onze mening uitkomen? Is er nog vrijheid van spreken? Ja, dat kan angst of onrust veroorzaken, maar ook groei en ontwikkeling zoals: wat kunnen we leren en waarin elkaar bemoedigen. Het is een tijd waarin we elkaar nodig hebben, maar zeker ook inzicht en leiding van de Heilige Geest. Dat mogen wij verlangen en ontvangen als we daarnaar zoeken. Dat is een van de noodzakelijkste onderwerpen in het pastoraat.

Maar iedere pastorale hulpvraag is anders. Troost bij rouwverwerking door verlies van partner of kind maar ook verlies door scheiding, relaties, werk of gezondheid. In deze of andere situaties kunnen we komen omdat het je overkomt.

Maar de situatie wanneer je ervaart of weet ik ben zelf de oorzaak (het is mijn eigen schuld). Hoe kan een mens dan verder en vergeving? Wat is het verschil tussen spijt en berouw? Is er een weg terug? Allemaal verschillende hulpvragen waar Gods Woord antwoord op heeft.                           Door Zijn Liefde is er toch een hoopvolle toekomst mogelijk.

Toekomst
Dat is het uitzicht in Christus, nee niet altijd het passende antwoord of herstel, maar wel de oneindige genade en troost van een nieuwe weg en verandering in denken… uitzicht in al die verschillende situaties in en door periodes die zwaar zijn.  Toekomstverwachting en levenskracht… Dat is in het pastorale werk dat wij nu maar ook in de toekomst willen blijven bieden. Met uitzicht en inzicht in de Bijbel en iedere dag vertrouwende dat God dat geeft.

Ook voor de toekomst:

Psalm 36:10: Want bij U is de Bron van Leven
Johannes 15: Zonder Mij (zegt Jezus) kunnen wij niets doen
Romeinen 8: In Hem zijn we meer dan overwinnaars

Gebed en dank

Filippenzen 4:6

Wij zijn zo vrijmoedig om u/jullie te vragen voor ons te bidden en te danken. Allereerst voor de afgelopen 25 jaar, Zijn aanwezigheid, bescherming en zorg voor ons. Ook dat wij door Zijn Geest inzicht hebben en houden op Zijn Woord, dat wij bescherming hebben in ieder opzicht en vertrouwen dat ook in de toekomst Hij zal voorzien, in alles wat nodig is.

Aan Hem zij alle Eer! Zie ook deze link van Sela op Youtube.

Goede feestdagen en Gods zegen gewenst voor 2023!

Gerrit en Gerrie Berkhof

Van de bestuurstafel

Tot slot, na deze nieuwsbrief kunnen wij als bestuur niet anders dan onze dank uitspreken voor de trouw van God die al die jaren voorzag en gezegend heeft in dat wat nodig was om dit werk mogelijk te maken. Maar ook Gerrit en Gerrie die doorgaan in hun bediening en zorg  voor mensen om hen heen. En ook naar u “nieuwsbrieflezers dank”  mensen die om de Stichting heen staan, trouwe bidders en donateurs waarvan sommigen al  jaren de nodige steun en support gaven en geven. Ik wil als voorzitter hierbij een oproep doen om dit als het kan te blijven doen. En voor u die misschien denkt, dat kleine bedrag van mij? Ja, toch, het is zo belangrijk om door te kunnen gaan met het werk, dat wij heel dankbaar zijn ook met kleinere donaties.

Ook namens de andere bestuursleden wens ik u gezegende feestdagen en een voorspoedig nieuw jaar!

Theo Prijs (voorzitter)

Ondersteun ons Werk

Wilt u ons werk ondersteunen? Maak een eenmalige of maandelijkse gift over op IBAN-nummer NL55RABO038.13.95.790 t.n.v Stichting Ad Fontes. U kunt uw gift ook overmaken via de GIVT-app. De Stichting is ANBI geregistreerd.

Wenst u de nieuwsbrief niet meer te ontvangen, stuur dan een mailtje naar: info.vriezenveen@ad-fontes.nl